S’inicia a Sabadell la campanya de vacunació antigripal  el dilluns dia 22 d’octubre. Us informem dels grups de risc candidats a rebre la vacunació contra la grip

Grups de risc per vacunar

1. Persones d’edat igual o superior a 60 anys. Es farà especial èmfasi en aquelles persones que conviuen en institucions tancades.

2. Persones de menys de 60 anys que presenten un alt risc de complicacions
derivades de la grip:

• Nens i nenes (de més de 6 mesos) i adults amb malalties cròniques cardiovasculars (excloent hipertensió arterial aïllada), neurològiques o pulmonars, incloent displàsia broncopulmonar, fibrosi quística i asma.
• Nens i nenes (de més de 6 mesos) i adults amb:
– malaltiesmetabòliques,inclosadiabetismellitus
obesitat mòrbida (índex de massa corporal ≥ 40 en adults, ≥ 35 en adolescents o ≥ 3 DE en la infància)
– insuficiència renal
– hemoglobinopaties i anèmies
– asplènia
– malaltia hepàtica crònica
– malalties neuromusculars greus
– immunosupressió (inclosa l’ originada per la infecció de VIH, per fàrmacs o
en els receptors de trasplantaments) o càncer
– implant coclear o en espera de l’implant
– trastorns i malalties que comporten disfunció cognitiva: síndrome de Down,
demències i altres.

En aquest grup es farà un especial èmfasi en aquelles persones que necessitin seguiment mèdic periòdic o que hagin estat hospitalitzades l’any precedent.
• Nens, nenes i adolescents, de 6 mesos a 18 anys, que reben tractament prolongat amb àcid acetilsalicílic, per la possibilitat de desenvolupar una síndrome de Reye després de la grip.
• Dones embarassades en qualsevol trimestre de gestació.

3. Persones que poden transmetre la grip a aquelles que tenen un alt risc de presentar complicacions:

• Treballadors dels centres, serveis i establiments sanitaris (incloses les oficines de farmàcia), tant d’atenció primària com especialitzada i hospitalària; pública i privada. Es farà especial èmfasi en aquells professionals que atenen pacients d’alguns dels grups d’alt risc anteriorment descrits.
• Persones que per la seva ocupació treballen en institucions geriàtriques o en centres d’atenció a malalts crònics, especialment els que tinguin contacte continu amb persones vulnerables.
• Estudiants en pràctiques en centres sanitaris.
• Persones que proporcionin cures domiciliàries a pacients d’alt risc o gent gran.
• Persones que conviuen a la llar, inclosos nens o nenes de més de 6 mesos d’edat,
amb altres que pertanyen a alguns dels grups d’alt risc, per la seva condició clínica especial (esmentats al punt 2).

4. Altres grups en els quals es recomana la vacunació:

• Persones que treballen en serveis públics essencials, amb especial èmfasi en els subgrups següents:
– Forces i cossos de seguretat de l’Estat, amb dependència nacional, autonòmica i local
– Bombers
– Serveis de protecció civil
– Persones que treballen en els serveis d’emergències sanitàries
– Treballadors d’institucions penitenciàries i d’altres centres d’internament per resolució judicial

• Treballadors directament exposats a aus o porcs, en granges o explotacions avícoles o porcines, i també a aus salvatges. La finalitat és reduir l’oportunitat de coinfecció de virus humà i aviar o porcí, disminuint la possibilitat de recombinació genètica d’ambdós virus.
Es recomana que les persones que pertanyen al grup de serveis públics essencials que siguin vacunades pels mateixos serveis sanitaris que els corresponguin.
Malgrat l’existència de recomanacions d’algunes institucions, es recorda que per a la campanya antigripal 2017-2018 no es considera grup de risc –a l’efecte de rebre la vacunació antigripal de manera sistemàtica– la població sana infantil o adulta menor de 60 anys, no inclosa en els apartats 1, 2 i 3.